top of page

מדיניות הזמנות

תנאים כללים

מינימום הזמנה 3 לילות

צ'ק-אין לחדר החל מהשעה 15:00. ואילך

יציאה בשעה 11.00

שירות אחסון מזוודות זמין תמורת תשלום בתיאום מראש

תנאי ביטול

החזר מלא של הפיקדון ששולם עד 30 יום לפני מועד ההזמנה

לא יינתן החזר במקרה של ביטול לאחר תאריך זה

מומלץ לרכוש פוליסת ביטוח פרטית במקרה של ביטול

תהליך הזמנה

תוכל לראות את כל הדירות והזמינות שלהן  כאן

לאחר בחירת הדירה יש למלא את טופס ההזמנה כולל מספר האורחים (המחיר זהה למבוגר ולילד)

תשלומים

על מנת להעניק ללקוחותינו את השירות האמין ביותר, המקדמה בגובה 50% מדמי השכירות מתבצעת באמצעות העברה בנקאית או כרטיס אשראי רגיל.

התשלום מתבצע בדף ההזמנה לאחר מילוי הפרטים

את יתרת התשלום, 50%, ניתן לבצע עם ההגעה לדירה במזומן או בהעברה בנקאית

בקשות מיוחדות

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון או במייל

bottom of page